Sveta Gora
 
Manastir Hilandar
Hilandarska knjižara
Literatura Korišćena literatura  
 
 
  

Korišćena literatura

(Bez pisanog odobrenja autora tekstova nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja portala www.hilandar.info u komercijalne svrhe. Za detalje sadržaja i pitanja pišite na email: njonic@yahoo.com. Zakon o autorskom i srodnim pravima 2009,2011,2012.)// dec.2013

 

 

 1. Vasiliй, B. Vtoroe poseщenie Svяtoй Afonskoй Gorы Vasiliя Grigoroviča-Barskogo im samim opisannoe.  Moskva : Indrik, 2004.
 2. Arhimandrit Leonid.Sloveno-srpska knjižnica na sv.Gori Atonskoj u manastiru Hilandarui sv.Pavlu.Beograd:Srpsko učeno društvo,1877.
 3. Dučić,N.Starine hilandarske.Beograd:u Štampariji Kraljevine Srbije,1884.
 4. Radojičić,Đ.Stare srpske povelje i rukopisne knjige u Hilandaru.Beograd, Arhivist; od.2, br. 2,1952.
 5. Arhimandrit Leonid. Istoričeskoe opisanie Serbskoj carskoj lavrы Hilandarja i eja otnošenija kЪ carstvamЪ serbskomu i russkomu.Moskva:Universitetskaja tipografija, 1868.
 6. Đurić,V.Fresques médiévales á Chilandar:contribution au catalogue des fresques du Mont Athos. Belgrade,1964.
 7. Kämpfer,F. Ivan Groznyj und Hilandar. Wiesbaden:Otto Harrassowitz:1971.
 8. Nenadović,S.Arhitektura Hilandara:crkve i paraklisi.Beograd,NBS:1974.
 9. Barišić,R.Osam vekova Hilandara: istorija, duhovni život, književnost i arhitektura.Beograd,2001.
 10. Korać,V.Arhitektura katolikona manastira Hilandara:između Atosa,Srbije i Carigrada.Beograd,2000.
 11. Pelekanidis, S.M. The Treasures of Mount Athos. Vol. 2, The Monasteries of Iveron, St. Panteleion, Esphigmenon, and Chilandari Athens : Ekdotike Athenon S.A.,1975
 12. Đurić,V. La peinture de Chilandar à l'époque du roi Milutin. Hilandarski zbornik 4,Beograd: 1978, 31-64
 13. Živojinović, M. Hilandar i pirg u Hrusiji. Hilandarski zbornik 6,Beograd: 1986, 52-82
 14. Bošković,Đ. i Kovačević,M. Manastir Hilandar - Saborna crkva: arhitektura.Beograd: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, 1992.
 15. Nenadović,S. Hilandarski skit Svete Trojice na Spasovoj vodi: arhitektura i postanak. Beograd 1971.
 16. Tomić,O. Hilandarski skit Svete Trojice na Spasovoj Vodi. Hilandarski zbornik 9, Beograd: 1997, 173-278.
 17. Petković,S. Ikone Manastira Hilandara.Sveta Gora Atonska: Manastir Hilandar, 1997.
 18. Sindik,D. Srpska srednjovekovna akta u manastiru Hilandaru. Hilandarski zbornik 10, Beograd: 1998, 9-134.
 19. Sindik,D. Srpski srednjovekovni pečati u manastiru Hilandaru. Beograd: SANU, 2000
 20. Fotić,A. Stvaranje tradicije: Milutinov ili Kavalirov pirg? Peta kazivanja o Svetoj Gori, Beograd: 2007, 169-178.
 21. Rakić,Z. Paraklis Svetog Save Srpskog u Hilandaru. Peta kazivanja o Svetoj Gori, Beograd: 2007, 208-256
 22. ----

 

 1. Bogdanović D. Hilandarski tipik, Rukopis Xil AS 156, Beograd 1995.
 2. Bogdanović. D, V. Đurić, D. Medaković, Hilandar, Beograd., 1978, sa hronološkom bibliografijom i indeksima.
 3. Đenić B. Arhiv, Manastir Hilandar, Beograd., SANU. Galerija, 1998, 125-132.
 4. Živojinović M., Istorija Hilandara I. Od osnivanja manastira 1198. do 1335. godine, Bgd., 1998 
 5. Subotić G. Manastir Hilandar. (Povodom 800 godina manastira Hilandara), Beograd., SANU, 1998 
 6. Proučavanje srednjovekovnih južnoslovenskih rukopisa. Zbornik radova sa III međunarodne hilandarske konferencije održane od 28. do 30. marta 1989. SANU. Odeljenje jezika i književnosti, Beoragd, 1995
 7. Špadijer I, Rukopisno nasleđe, Manastir Hilandar, Bgd., SANU. Galerija, 1998, 115-124 
 8. Dimitrijević St. M. Dokumenta hilandarskih arhiva do XVIII v. // Spomenik Srpske Kraljevske Akademije. Beograd, 1922. 
 9. Živojinović M. Svetogorski pirgove i kelije u srednjem veku. Beograd, 1972 
 10. Nenadović S. Osam vekova Hilandara: Građenje i građevine. Beograd, 1997 
 11. Grupa autora. Osam vekova Hilandara: Istorija, duhovni život, književnost, umetnost i arhitektura. Beograd, 1999 
 12. Fotić A. Sveta Gora i Hilandar u Osmanskom carstvu XV-XVIII v. Beograd, 2000. 
 13. Provatakis T. Sveta Gora, Istorija, tradicija, turizam. Thessaloniki, 2002
 14. Petković S. Hilandar. Beograd, 2008 
 15. Papahrisantu. D. Atonsko monaštvo. Atina, 1992 
 16. Đurakov Hadži N. Dve velike i značajne godišnjice. Man.Sv.Roman, Đunis, 2000 
 17. Vučković G. Arhimandrit. www.manastir-lepavina.org
 18. Matejić M. Hilandarska naučna biblioteka. Ohajo, Kolumbus, 1993
 19. Panajotis H. Sveta Gora. Društvo prijatelja Svete Gore, Beograd, 2009 
 20. Koconis J. Arhimandrit. Starečnik. Atina,2000
 21. Provatakis T. Sveta Gora-Agion oros. Atina, 1998
 22. Projekat Rastko. www.rastko.rs
 23. Zadužbina manastira Hilandar. www.hilandar.org
 24. Matejić M. Matejić P. Hilandar Slavic manuscripts; a checklist of the slavic manuscripts from the Hilandar Monastery. Columbus, Ohio State University, 1972
 25. Jonić N. autorski tekstovi o Hilandaru i Svetoj Gori, 2012
 26. Medaković D. Otkrivanje Hilandara. Novi Sad, 2001
 27. Durković-Jakšić, Lj. Biblioteka srpske lavre Hilandara. Beograd, 1969
 28. Rajković,M.Svetogorski manastiri. www.fakti.org 
 29. Kašić D. “Manastir Hilandar i njegov značaj u istoriji,”Sveta Gora i manastir Hilandar: Povodom hiljadugodišnjice njenog osnivanja. Beograd: 1961. 
 30. Bogdanović D. Katalog ćirilskih rukopisa manastira Hilandara, Beograd; SANU i Narodna biblioteka SR Srbije. 1978.
 31. Slobodanka Ilić-Tasić i dr. Uslovi razvoja medicine i duhovne kulture u doba velikog župana Stefana Nemanje.Srp Arh Celok Lek. 2012 Mar-Apr;140(3-4):250-254
 32. School of architecture and educational media centre University of Auckland, New Zealand
 33. V.Korać i M.Kovačević- Manastir Hilandar, konaci i utvrđenje 
 34. V.Mošin i M.Purković. Hilandarski igumani srednjega veka. Beograd,1999 
 35. Sava Hilandarac. Istorija manastira Hilandara. Beograd, 1997 
 36. Ćorović,V. Sveta Gora i Hilandar. Beograd,2010 
 37. Mošin,V.  Akti svetogorskih arhiva. Spomenik SKA 91 (1939)  
 38. Živojinović,M. Najstariji perior manastira Hilandara i njegovi prepisi. Hilandarski zbornik 8 
 39. Živojinović,M. Actes de l Chilandar. Paris,1998. 
 40. Milovanović, Metodije. Život u srpskoj carskoj lavri Hilendaru, 2. Beograd,1908.
 41. Sveta carska lavra manastir Hilandar. www.zaduzbine-nemanjica.rs  
 42. Mamalakis, Osnivanje manastira-zamkova na Svetoj Gori, 1971:121-128
 43. Kašić, D. Despot Jovan Uglješa kao ktitor svetogorskog manastira Simonpetre. Beograd , Bogoslovlje. (1976),29–62.
 44. Nenadović,S. Barokna arhitektura 18.veka u Hilandaru. Beograd,NBS,1971.
 45. Episkop Fotije. Sveta Gora. časopis Krka, 2007. 
 46. Rajković, M. Bila pravoslavni komonvelt. www.fakti.org
 47. St.Peter and Paul orthodox church Alanta. http://www.atlantaserbs.com 
 48. Atanasije Atonski. www.wikipedia.org 
 49. Velimirović, N. Ohridski prolog.2007 https://svetosavlje.org/dan-prologa/... 
 50.  Žitije Svetog Nila. www.revnitelji.blogspot.rs 
 51. Černomaz Antoniй Pečerskiй. Pravoslavnaя эnciklopediя. Tom II.2000 . 602-606 
 52. Starečnik.www.svetosavlje.org 
 53. Koconis, J. Starečnik. https://www.scribd.com/document/323566947/6742293-svetogorski-starecnik-doc 
 54. M.Kovačević. Sveta carska srpska lavra Hilandar na Svetoj Gori Atonskoj-Arhitektura i druga dobra.Monografija.Zadužbina Hilandara, Beograd 2016
 55. SANU. Natpisi manastira Hilandara. 2019.
@article{jonić2019legal,
 title={The Legal Status of the Mount Athos, from the Ancient Period to the Present},
 author={Jonić, Nemanja and Jonić, Jelena},
 journal={Pravoslavno mona{\v{s}}tvo},
 year={2019},
 publisher={Centar za crkvene studije}
}

Jonić, Nemanja, and Jelena Jonić. "Pravni status Svete Gore, od antičkog perioda do danas." Pravoslavno Monaštvo 2019: 153-165.

Jevanđelje po Jovanu u srpskoj žitijnoj književnosti

Jonić - Univerzitet u Nišu, 2021 - nardus.mpn.gov.rs

Doktorska disertacija na temu Jevanđelje po Jovanu u srpskoj žitijnoj književnosti
urađena je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu 

https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/21183

https://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/21183/Doctoral_thesis_13222.pdf?sequence=1

Jonić, Jelena. "Jevanđelje po Jovanu u srpskoj žitijnoj književnosti." Univerzitet u Nišu (2021).

@article{jonic2021jevandjelje,
 title={Jevan{\dj}elje po Jovanu u srpskoj {\v{z}}itijnoj knji{\v{z}}evnosti},
 author={Joni{\'c}, Jelena},
 journal={Univerzitet u Nišu},
 year={2021},
 publisher={Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet}
}

Jonić, Jelena. "JEVANĐELjE PO JOVANU U SAVINOM ŽITIJU SVETOG SIMEONA (Praćenje adaptacije jevanđeljskog predloška uvidom u citatne kategorije i forme)." CHURCH STUDIES 20 (2023).

@article{jonić2023jevanđelje,
 title={JEVANĐELjE PO JOVANU U SAVINOM ŽITIJU SVETOG SIMEONA (Praćenje adaptacije jevanđeljskog predloška uvidom u citatne kategorije i forme)},
 author={Jonić, Jelena},
 journal={CHURCH STUDIES},
 number={20},
 year={2023}
}

[PDF] JEVANĐELjE PO JOVANU U SAVINOM ŽITIJU SVETOG SIMEONA (Praćenje adaptacije jevanđeljskog predloška uvidom u citatne kategorije i …

Jonić - CHURCH STUDIES, 2023 - crkvenestudije-churchstudies.com Apstrakt: U radu se prati linija otkrivanja Jovanovog Jevanđelja i delimično Prve
Jovanove saborne poslanice u Savinom Žitiju svetog Simeona

Jonić, Jelena Z. "DUHOVNE DIMENZIJE POSLANICE IGUMANU SPIRIDONU SVETOGA SAVE U KONTEKSTU SRPSKE SREDNjOVEKOVNE POSLANICE." CHURCH STUDIES 1.16 (2019).

[PDF] DUHOVNE DIMENZIJE POSLANICE IGUMANU SPIRIDONU SVETOGA SAVE U KONTEKSTU SRPSKE SREDNjOVEKOVNE POSLANICE

JZ Jonić - CHURCH STUDIES, 2019 - crkvenestudije-churchstudies.comApstrakt: Analiziranjem Savine Poslanice igumanu Spiridonu zadržali smo se na
duhovno-moralnim kategorijama ovoga sveta koje imaju poreklo u biblijskom,

Jonić, Jelena Z. "LIKOVI SRPSKE ŽITIJNE KNjIŽEVNOSTI KAO SVEDOČANSTVO ISPUNjENjA BOŽANSKOG PROVIĐENjA U SVETLU JEVANĐELjA PO JOVANU." Zbornik Matice srpske za književnost i jezik 71.2 (2023): 403-414.

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1178707

 

 

 

 
ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ
ЋИРИЛИЦА
 
 
 
 
 
Vesti iz Hilandara
 
Sveta Zemlja
 
Vizantološki institut
 

O Svetoj Gori
 
Prijatelji Svete Gore
 

Blog o Svetoj Gori
 

Film Otac
 

Svetogorac
 
 
 
Mapa sajta
 

©2013-2024 Hilandar.info | Sva prava zadržana | Uslovi korišćenja | LaktusDev