Света Гора
 
Манастир Хиландар
Хиландарска књижара
Метоси Хиландарске везе у Европи и Азији  
 
 
  

Хиландарске везе у Европи и Азији

(Без писаног одобрења аутора текстова није дозвољено преузимање садржаја портала www.hilandar.info у комерцијалне сврхе. За детаље садржаја и упите пишите на емаил: njonic@yahoo.com. Закон о ауторском и сродним правима 2009,2011,2012.)// дец.2013

 

 

English

 

 

извор: Хиландар, Д.Богдановић, В.Ђурић, Д.Медаковић, 1978

 

Први, који је Хиландар обдарио селима у нашим областима, са властеоским правима и разним имунитетима, био је његов ктитор Симеун-Немања. Он му је између 1198. и 1199. г., по споразуму са византијским царем Алексијем III., тастом Стефана Првовенчанога, даровао десет земљорадничких и два пастирска села у Призренској области, која је тада још била под влашћу византијском. Тај број је знатно умножен у ХIII. в. даровима краљева Стефана Првовенчанога, Драгутина и Милутина по тој и суседној Пећској или средњевековној Хвостанској области. А у XIV. в., када се економски напредак, цивилизација и национално богаство наше подигло да апогеја своје величине, умножило се и хиландарско властелинство тако, да је са оно неколико села што их је добило почетком XII. века имало преко 30 метохија са 360 села широм Европе и Азије, над којима је манастир Хиландар имао пуно властеоско право, уз тако знатне судске, административне и финансијске повластице, да је готово сачињавало државу у држави... 

 

Ктиторство је временом доживљавало бројне промене у зависности од политичких и економских прилика, тако да је временом извршена тзв. демократизација ктиторства. Уместо дарежљивих појединаца, бригу о одржавању старих манастира сада воде и шири слојеви друштва, с обзиром на то да је даривање цркве и манастира имало и веома одређену политичку улогу. У таквим духовним кретањима  су Хиландарци преносили дух светогорског, интернационалног православља, повезујући тим спонама и све православне хришћане Балкана, Увек се део прилога одвајаои за друге светогорске манастире који су били у тешком материјалном стању. Идеал православне побожности испољавао се у посећивању светих места у Палестини, даривању старих и славних манастира, у којима су ови приложници са пуно разумевања видели и снажна идеолошка упоришта своје вере и своје црквене организације. Одржавањем читаве мреже манастира, идеја континуитета добијала је и своју реалну основу.

Хиландарци су често били позивани од стране великих трговаца, занатлија, велепоседника, властеле да дођу до њих и дарују их прилозима за манастир. Такво везивање Хиландараца за крупне трговце довело је 1800.год. и до оснивања хиландарског метоха у Смирни, данас Измир у Турској. Који је по богатству прихода био најзначајнији за Хиландар у 19.веку.

Значајне су биле и везе Хиландара са подручјима Боке Которске, Дубровачке републике и северне Далмације, где је углавном настањивао православни српски живаљ. Тако, је залагањем хиландарских монаха започета 1718.год. обнова старог манастира Светог Ђорђа (Бање) код Рисна.  Хиландарци су имали и јаке везе са грчко-српском црквеном општином Светог Спиридона у Трсту чије су се трговинске везе простирале по Леванту. Хиландарци су својим просветитељским деловањем спојили све Србе који су живели на просторима Балкана, Апенина и средње Европе. 

 

Више о: Хиландарским  метосима у 14 веку.

 

 

Хиландарски метох на Кипру

 

 

Хиландар у најави има метох у храму тројице Светих Сава (Освећеног, Српског и Калимноског) у Ипсони, предграђу Лимасола на Кипру. Градња овог храма је завршена средином 2018.год, Један параклис је посвећен Светом Сави српском и он је по речима Епископа Николаја хиландарски метох, по захвалности што су добили копију иконе Богородице Тројеручице од Хиландара 2013 године. У петак 5. октобра 2018.год.у Митрополији лимасолској (Кипар) освештан је велики храм са три олтара. Централни, велики олтар освећен је у част Св. Саве Освештаног, док су бочни параклиси посвећени Св. Сави Српском и Св. Сави Калимноском. Преостало је да се уради фрескопис и иконостаси у параклисима.

 

олтар посвећен Св.Сави српском

(23)

 

 

Хиландарско подворје у Москви

 

 

 Иван (Грозни) Велики је постао „други ктитор и обновитељ“ Хиландара „као и пређашњи цареви“ захвањујући великој помоћи коју је пружао манастиру. Хиландарска велика таксиодонска делегација, враћа се из Русије 1557.год и тиме почињу редовна путовања Хиландараца у Русију, која ће се наставити све до ΧΙΧ века. Посебном повељом (грамотом) из 1571.год., цар Иван Грозни поклања Хиландару подворје у Москви, које је тада представљао својеврсни метох, на коме ће око 1630 године бити подигнут храм-дашчара посвећен Успењу Пресвете Богородице. Цар Фјодор Иванович потврђује статус хиландарског подворја и даје нове поклоне (1586.год.), а хрисовуљом од 1591.год., издату игуману Григорију, ставља у дужност и право Хиландарцима да се старају о оправци Русика, обнављајући им и дозволу за скупљање прилога у Русији. Све поклоне руских царева потврдио је и цар Борис Фјодорович златопечатном грамотом из 1603.год., а потврде издају и Михаил Фјодорович (1624.год.), Алексије Михаилович (1658 и 1660.год.) и најзад Иван и Петар Алексејевич (Петар Велики), граматама од 1684.год.

 

 

Ова тадашња периферија Москве је била пуста, на песковитом тлу и великим брезовим шумама. Ово подручје веч око 1600 године почињу да насељавају занатлије и трговци из Москве.  Насеље се формирало на хиландарском метоху  на коме се и налазио овај храм. Па је због потреба становништва већ 1654 године на месту старијег дрвеног храма, изграђен нешто већи камени храм који углавном задржава своју величину и изглед до данашњих дана.

 

 

Од  1918 године, сва земља хиландарска бива конфискована од стране Совјетских власти, а храм бива затворен, све до 1948 године када га руски патријарх Алексиј I поклања Бугарској православној цркви и постаје бугарско подворје у Русији. данас је храм обновљен и активан, а хиландарски метох и даље у рукама државе.

Светиње које се налазе у храму су: икона Богородице Тројеручице хиландарске, икона Казанске Богородице, чести Часног Крста, камен са гроба Господњег, честица Мојсијевог жезла и друге.

+(аф-212)

+ https://www.youtube.com/watch?v=rgL7ZexMkoM -- 32 minut

 

 

Chilandar`s metochions in Europe and Asia

 

The first, which is endowed Chilandar villages in our areas, with aristocratic rights and various immunities, was his patron, Simeon-Nemanja. It is between 1198 and 1199 g, according to the agreement with the Byzantine Emperor Alexios III., Father in law of Stefan the First Crowned, donated ten agricultural and pastoral two villages in the Prizren region, which was then still under Byzantine rule. That number has grown considerably in the XIII. v. gifts of King Stefan Dragutin and Milutin on this and neighboring Pec or medieval Hvostno area. And in the fourteenth. v., when economic progress, civilization and our national wealth rose to the apogee of its size, multiply and Chilandar manor so that with the few villages which were received in early December. century had over 30 Metohija with 360 villages across Europe and Asia, of which the Chilandar had a lot of landowning rights, with such a significant legal, administrative and financial privileges, that almost constituted state within a state ...
 
The endowment is eventually experienced many changes depending on the political and economic circumstances, so the timing of so-called. The endowment of democratization. Instead of generous individuals, care of the maintenance of the old monastery now lead a wider layers of society, given that the donation of the church and the monastery had a very specific political role. In these spiritual movements are transmitted Hilandarac Athonite spirit, international Orthodoxy, linking these links and all Orthodox Christians in the Balkans, always part of the article odvajaoi other Athonite monasteries that were in a difficult financial situation. Ideal Orthodox piety manifested in visiting the holy places in Palestine, giving the old and famous monasteries in which these contributors to view full understanding and strong ideological bases of their faith and their church organizations. By maintaining the entire network of monasteries, the idea of ​​continuity was getting its real basis.
Hilandar  were often called by major retailers, artisans, landowners, nobles to reach them and give them contributions for the monastery. Such binding Hilandar for large retailers has led 1800.. and to the establishment of Chilandari Metohija in Smyrna, now Izmir in Turkey. What is its abundance of revenue was the most significant for Chilandar in the 19th century.
Were significant and Hiladar connection with the Bay of Kotor, Dubrovnik Republic and northern Dalmatia, which is mainly inhabited Orthodox Serbian population. Thus, the efforts started in 1718. Chilandar monks. renovation of the old monastery of St. George (Spa) near Risan. Hilandar also had strong links with the Greek-Serbian Church Community of St. Spyridon in Trieste whose trade links stretched the Levant. Hilandar with their enlightened action made all the Serbs who lived in the Balkans, Central Europe and the Apennines.
 
Hilandarski Metos dealt with and K.V.Hvostova who has published a book Chilandar and its metoch in the 14th century

 

(Без писаног одобрења аутора текстова није дозвољено преузимање садржаја портала www.hilandar.info у комерцијалне сврхе. За детаље садржаја и упите пишите на емаил: njonic@yahoo.com. Закон о ауторском и сродним правима 2009,2011,2012.)// дец.2013

 
ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ
LATINICA
 
Претрага на ћирилици!
 
 
 
 
Вести из Хиландара
 
Света Земља
 
Византолошки институт
 

О Светој Гори
 
Пријатељи Свете Горе
 

Блог о Светој Гори
 

Филм Отац
 

Светогорац
 
 
 
Мапа сајта
 

©2013-2024 Хиландар.инфо | Сва права задржана | Услови коришћења | LaktusDev