Sveta Gora
 
Manastir Hilandar
Hilandarska knjižara
Crkve-paraklisi Jovana Krstitelja, Preteče  
 
 
  

Crkva Svetog Jovana Preteče i Krstitelja Gospodnjeg

(Bez pisanog odobrenja autora tekstova nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja portala www.hilandar.info u komercijalne svrhe. Za detalje sadržaja i upite pišite na email: njonic@yahoo.com. Zakon o autorskom i srodnim pravima 2009,2011,2012.)// dec.2013

 

 

 

 

Na samom vrhu visokog pirga Svetog Save srpskog, za vreme igumana Gavrila, sagrađen je 1681/82. godine hram posvećen svetom Jovanu Preteči Gospodnjem. Ktitor ovog hrama je bio beogradski mitropolit hadži Simeon. Crkva ima već uobičajenu pravougaonu osnovu, a uz nju se nalazi još dve kelije za monahe koji su je ospluživali. I ovde prostor naosa natkrivljuje slepa kupola elipsastog oblika oslonjena na pilastre. Oltarski prostor se završava polukružnom apsidom koja izlazi na spoljašnju fasadu pirga. Ulazna vrata su od kamena, a u pod su ugrađene dve mermerne ploče sa kamenim mozaikom kao što je u glavnoj crkvi, pa se može pomisliti da je ovaj pod sa prelaza XIII-og u XIV vek i da ovaj hram bar delimično potiče iz vremena nastanka pirga i Milutinove zadužbine, katolikona.

---

U pravougaonoj osnovi pirga, paraklis je sagrađen tačno na sredini, postavljen dužom osovinom u pravcu zapad-istok. Iznad naosa, nad pravougaonom osnovom, sagrađena je kalota sa prislonjenim lukovima. Na istočnoj strani je travej namenjen oltarskom prostoru, prekriven poprečnim poluobličastgim svodom. U sredini istočnog zida je polukružna apsida, a u severnom i južnom zidu po jedna polukružna niša. Ulaz je na sredini zapadnog zida. Ispred je trem u celoj dužini sa strane pirga. U geometrijskom i zanatskom smislu, paraklis je dobro urađen. Ulazna vrata imaju lep kameni okvir. Pod je od kamenih ploča, a središnji deo je ukrašen mozaičkom trakom, očigledno po uzoru na pod u katolikonu.

Unutrašnje mere: dužina 4,90 metara,širina 3,20 metara, visin od poda do temena kaote 5,30 metara.

---

Pomenuti ktitor, beogradski mitropolit Simeon, dve godine kasnije 1683/84, u doba igumana Simeona, pltio je da se hram i živopiše. O tome svedoči i njegov portret u punoj arhijerejskoj odeždi pred ulazom, koji zamenjuje pripratu, gdeje on naslikan kao ktitor koji u rukama drži model ove crkve. Od prisutnih fresaka najupadljivije su one koje prikazuju život i stradanje Pretečevo u jedanaest kompozicija. Najpoznatije među njima, rođenje i smrt Preteče, izdvojene su i prikazane  pred ulazom u paraklis. U slepoj kupoli ispred Hrista Pantokratora, naslikana su četvorica jevanđelista. Trojica od njih su zauzeta sastavljanjem svojih jevanđelja, a Sveti Luka je predstavljen kao ikonopisac koji slika Bogorodicu sa malim Hristom.

Zograf koji je osikao freske, uradio jei ikone na ikonostasu ovoga hrama. A na četiri ikone (Hristosa, Bogorodice, Rođenja preteče i Nedremano oko) pokazao je vrhunsko umeće u slikarsvu likova. Dveri sa ovogikonostasa spadaju u 17.vek.

 

---

Iako nastale krajem XVII veka, freske u crkvi Jovana Preteče još pokazuju znatne kvalitete za svoje doba. Nepoznati grčki majstor poštuje stara ikonografska pravila i umešno razmešta pojedinačne likove i scene. Sklon je iscrpnijem opisivanju biblijskih događaja, što se vidi u scenama Pacpeća Hristovog ili Pogubljenja Jovana Preteče bez obzira na oskudan prostor kojim je raspolagao.

Isti umetnik koji je slikao freske uradio je i ikone na ikonostasu ovog hrama. Na četiri ikone (Hrista, Bogorodice, Rođenja Jovana Preteče, Nedremano oko), on se pokazuje još u boljoj svetlosti. Uz zanatsku umešnost, slikar poseduje i lepo osećanje za kolorističku usklađenost jedne već osiromašene palete. Dveri sa predstavama Blagovesti, proroka Davida i Solomona i četiri arhijereja nastale su u XVIII veku.

(hđ-83), (kk),  (sp-84), +hilandarski zbornik 3, 

 
ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ
ЋИРИЛИЦА
 
 
 
 
 
Vesti iz Hilandara
 
Sveta Zemlja
 
Vizantološki institut
 

O Svetoj Gori
 
Prijatelji Svete Gore
 

Blog o Svetoj Gori
 

Film Otac
 

Svetogorac
 
 
 
Mapa sajta
 

©2013-2024 Hilandar.info | Sva prava zadržana | Uslovi korišćenja | LaktusDev